Designed by:
otwieramy spa - akty prawne
wtorek, 06 kwietnia 2010 08:40

Aby projekt salonu spa był dobrze wykonany, przed stworzeniem biznes planu i projektu, warto zapoznać się z odpowiednimi aktami prawnymi. Uniknie się w ten sposób problemów z instytucjami kontrolującymi (np. Sanepidem lub nadzorem budowlanym).

Co prawda nie ma wytycznych dotyczących wprost wymagań dla salonu spa, ale zawarte w nich ogólne informacje na temat zasad planowania powierzchni użytkowej, oświetlenia, wentylacji, temperatury i innych elementów infrastruktury pomogą zwizualizować pomysł na spa. Poniżej najważniejsze akty prawne pomocne w budowaniu spa.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. 2004 nr 31 poz. 273) – Rozporządzenie określa wymagania sanitarne jakim powinny odpowiadać ww. zakłady oraz sposoby postępowania mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom. Jest to jedyny akt prawny, który wprost przekłada się na prowadzenie salonu spa.

Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473) - Ustawa określa wymagania dotyczące składu, oznakowania kosmetyków oraz warunki obrotu kosmetykami. Szczególnie obrót kosmetykami jest istotny, gdyż wszystkie salony spa sprzedają kosmetyki, a część z nich posiada nawet sklepiki czy spa butiki.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408) – Ustawa określa warunki udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Należy jej przestrzegać, jeśli w salonie spa będą zatrudnieni lekarze, a salon w swoim spa menu umieści usługi, które wypełniają definicję świadczeń zdrowotnych, jak np. medycyna estetyczna.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) – Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy BHP w zakładach pracy dotyczące obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenów zakładów pracy, procesów pracy, pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) - Ustawa normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Reguluje również zagadnienia związane z remontem i przebudową w istniejącym obiekcie budowlanym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) – Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73) – Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracodawców zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków za pomocą środków chemicznych, np. akwaparków, centrów spa posiadających baseny, itp.

W projektowaniu spa można wziąć również pod uwagę wytyczne zawarte w Polskich Normach. Polska Norma (PN) jest normą o zasięgu krajowym zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną (Polski Komitet Normalizacyjny). Dokumenty te jednak należy traktować jako pomocnicze, a nie obowiązkowe, gdyż od 1 stycznia 2003 stosowanie PN jest całkowicie dobrowolne. Niektóre normy zostały uwzględnione w treści rozporządzeń dotyczących budynków. Od chwili podpisania układu akcesyjnego z UE Polski Komitet Normalizacyjny zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem do PN Norm Europejskich. Stosowanie Europejskich Norm zharmonizowanych jest również całkowicie dobrowolne.

Na uwagę zasługują normy branżowe (również nieobowiązujące), np.:

  • BN-80/9568-02 Baseny lecznicze. Podstawowe wymagania techniczne, sanitarne i eksploatacyjne.
  • BN-90/9568-02 Uzdrowiskowe baseny lecznicze i rehabilitacyjne. Wymagania podstawowe.

Gdzie szukać aktów prawnych pomocnych przy projektowaniu spa?

 

Chcesz skorzystać z tekstów opublikowanych na SpaPartners.pl - zapoznaj się z zasadami!

 
Najlepsze na rynku przepisy kulinarne - sprawdź co jest smaczne. Czy to wynalazek? zdrowe przepisy i ich stosowanie. Smaczne i zdrowe wegetariańskie przepisy dla każdego. Bardzo smaczne przepisy kulinarne , grejpfrut na apetyt.